Nauczyciele

Ks. Tomasz Bąk. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w 2004 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii p. w. św. Stanisława w Jaśle. Studiował nastąpenie na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które uwieńczył uzyskaniem licencjatu nauk biblijnych (2009) oraz licencjatem z nauk orientalnych w zakresie języka koptyjskiego (2011). Trzy lata później obronił doktorat z nauk orientalnych, uzyskany na Wydziale Orientalnym Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie. Od 2014 r. pracuje w Sekcji Nauk Biblijnych KUL na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej. Jest również wykładowcą Pism Apostolskich i Pięcioksięgu w WSD w Rzeszowie. Od kilku lat pełni funkcję sekretarza redakcji kwartalnika The Biblical Annals. Jego pozabiblijny obszar zainteresowań to głównie pismo hieroglificzne, a także filologia i literatura języka koptyjskiego. Jego publikacje znajdziecie TUTAJ.

Jakub Bluj OP. Urodzony w Warszawie (1980 r.), dominikanin (od 2002 r.), który specjalistyczne studia biblijne odbył w Rzymie na Papieskim Instytucie Biblijnym (2011-2015, licencjat nauk biblijnych) oraz Jerozolimie na École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem (2015-2022, doktorat nauk biblijnych) i Metzu we Francji (2017-2022, doktorat z nauk teologicznych). 8 listopada 2022 r. obronił rozprawę doktorską z nauk biblijnych na École Biblique et Archéologique w Jerozolimie (zob. tutaj). Praca zatytułowana Divine Mercy According to the Book of Ben Sira (Sirach) in Its Hebrew, Greek, and Syriac Versions (Miłosierdzie Boże według Księgi Syracha 15,11-18,14. Porównanie wersji hebrajskiej, greckiej i syryjskiej), została napisana pod kierunkiem prof. Jean-Sebastiana Reya z Université de Lorraine (Metz) i prof. Paul-Marie Chango OP z École Biblique et Archéologique (Jerozolima). Obecnie o. Jakub jest wykładowcą egzegezy Starego Testamentu i języka hebrajskiego w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie oraz dyrektorem Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie. Jego szczególnym polem zainteresowania jest starotestamentowa Księga Syracha.

Ks. Witold Burda. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przyjął w 2000 r. święcenia kapłańskie. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (2002-2007), gdzie uzyskał licencjat z nauk biblijnych i Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii biblijnej. Przez wiele lat był wicedyrektorem CARITAS Archidiecezji Przemyskiej. Obecnie pełni posługę egzorcysty oraz kieruje Wydziałem ds. Kanonizacyjnych w kurii przemyskiej, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym rodziny Ulmów z Markowej. Jest cenionym rekolekcjonistą i kaznodzieją oraz wykładowcą egzegezy Pisma Świętego w WSD w Przemyślu.

Ks. Marek Dzik. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, przyjęciu święceń kapłańskich (1993 r.) i krótkim okresie pracy duszpasterskiej, odbył specjalistyczne studia biblijne w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, gdzie uzyskał licencjat oraz doktorat. Przez wiele lat pełnił posługę prefekta oraz wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Był założycielem i pierwszym dyrektorem Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowiskiej (2008-2019). Od 2019 r. pełni posługę proboszcza w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie. Od momentu uzyskania doktoratu (2002 r.) do dziś jest wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.

Ks. Piotr Jaworski. Biblista pracujący duszpastersko w diecezji tarnowskiej. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie przyjął święcenia kapłańskie w roku 2000. W latach 2009-2014 odbył studia specjalistyczne w Instytucie Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora teologii na podstawie rozprawy: Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (Studia Biblica Lublinensia 15; Lublin: Wydawnictwo KUL 2016). W latach 2015-2018 był wykładowcą Starego Testamentu w Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Głównym obszarem zainteresowań jest profetyzm Starego Testamentu. Jest autorem dwóch komentarzy do ksiąg prorockich, które ukazały się w serii „Biblia Lubelska”: Księga Jonasza (2022) i Księga Malachiasza (2023) oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych popularyzujących Biblię.

Ks. Krzysztof Kinowski. Jego kapłańska droga od samego początku mocno związała się ze studium Pisma Świętego. Jako kleryk zafascynowany językami biblijnymi, greką i hebrajskim, wybrał seminarium naukowe ze Starego Testamentu, którego owocem była praca magisterska (2004) na temat jednego z Eliaszowych epizodów opisanych w Pierwszej Księdze Królewskiej (Pragnienie śmierci i jego przezwyciężanie w oparciu o tekst 1 Krl 19,1-18 w kontekście problemu eutanazji). Studiowanie tekstu oryginalnego Pisma Świętego i wnikanie w jego sens stało się dla niego doświadczeniem rozpalającym żądzę wiedzy i chęć dalszego jego studiowania. Było to możliwe po dwóch latach od święceń kapłańskich (2005), kiedy to rozpoczął studia doktoranckie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (2007), zwieńczone najpierw licencjatem z nauk biblijnych (The Meaning and Function of «wayya‘al bekol-hā’āreṣ» in 2 Kgs 17:5, Rzym 2011), a następnie doktoratem w tej samej dziedzinie (The Meaning of Bloodshed in 2 Kgs 21:16, 24:4 in the Context of the Fall of Judah, Rzym 2016). Doktorat ten ukazał się drukiem w 2024 r. w prestiżowym wydawnictwie Vandenhoeck & Ruprecht (zob. tutaj). Odbył również kursy specjalistyczne na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (2008/2009) z zakresu języków starożytnych. W latach 2017-2022 pełnił funkcję rektora Gdańskiego Seminarium Duchownego i prowadził wykłady z zakresu Pisma Świętego w tejże uczelni oraz w innych ośrodkach akademickich i duszpasterskich Pomorza. Aktualnie jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Chciałby wszystkich zarazić swoją pasją do Słowa Bożego, które przecież nie tylko objawia nam Boga i Jego plan zbawienia, ale także mówi tak wiele o nas samych i świecie, w którym żyjemy. Pomaga mu w tym zaangażowanie w ruchy nowej ewangelizacji i zdobyte tam doświadczenie głoszenia Słowa.

Przemysław Kubisiak. Urodził się w Tomaszowie Mazowieckim (1985). Równolegle z rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej podjął kształcenie w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Tomaszowie Mazowieckim w klasie fortepianu. Po ukończeniu szkoły muzycznej rozpoczął grę na organach kościelnych, którą kontynuuje do dziś. Uczęszczał również na kurs nauki gry na perkusji. Po ukończeniu nauki w szkole średniej rozpoczął studia archeologiczne w Łodzi (2004). W 2012 r. rozpoczął studia w Instytucie Teologicznym w Łodzi. Pan Przemysław jest autorem monografii pt. Rozważanie Księgi Jonasza (Tarnów: Biblos 2017). W roku 2018 obronił pracę magisterską pt. Historia procesu Jezusa na podstawie opisów ewangelicznych. W tym samym roku rozpoczął studia doktorancie w Sekcji Nauk Biblijnych KUL, gdzie w 2021 r. uzyskał tytuł licencjata, a 27 września 2023 r. obronił pracę doktorską pt. Moria jako miejsce ofiary Izaaka (Akeda) i Świątyni Jerozolimskiej w świetle źródeł biblijnych i rabinicznych. Analiza literacka, historyczna, archeologiczna i teologiczna (Rdz 22,1-19; 2 Krn 3,1). Pan Przemysław jest autorem kilkunastu artykułów naukowych o tematyce biblijnej, historycznej i archeologicznej oraz redaktorem naukowym współpracującym z czasopismem „Łódzkie Studia Teologiczne” (Możesz je przeczytać TUTAJ). Jest wykładowcą podstaw języka hebrajskiego oraz Ewangelii Synoptycznych i Pism Janowych na Kursie Formacji Biblijnej KUL. Jest też stałym autorem czasopisma Archeologia Żywa. W wolnych chwilach poświęca czas na astronomię i sport. W życiu prywatnym żonaty.  

Ks. Adam Kubiś. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, w 2001 r. przyjął święcenia kapłańskie. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat (2006) i we Francuskiej Szkole Biblijnej i Archeologicznej w Jerozolimie, gdzie uzyskał doktorat (2011). Od 2012 r. pracuje w Instytucie Nauk Biblijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2019 r. uzyskał habilitację, a w 2021 r. otrzymał profesurę uczelnianą. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na Ewangelii i Listach św. Jana. Opublikował m.in.: The Book of Zechariah in the Gospel of John (Études Bibliques 64; Pendé: Gabalda 2012) oraz dwie książki w serii Biblioteka Szkoły DABAR: Patmos. Geografia, historia, apokryfy (2021) oraz Jezus Oblubieniec. Metafora małżeńska w Ewangelii Janowej (2023). Jest redaktorem naczelnym kwartalnika biblijno-teologicznego Verbum Vitae oraz założycielem i moderatorem Szkoły DABAR. Pełne teksty wszystkich publikacji naukowych można znaleźć TUTAJ oraz TUTAJ.

Ks. Piotr Łabuda. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, przyjęciu święceń kapłańskich w 1998 r., odbył specjalistyczne studia biblijne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000-2005) uwieńczone doktoratem. Od roku 2005 do dziś prowadzi wykłady z egzegezy Pisma Świętego w WSD w Tarnowie. W latach 2005-2009 pełnił obowiązki dyrektora Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”. W 2012 r. uzyskał habilitację na postawie pracy: Eliasz w chrystologii Łukasza (Tarnów: Biblos 2012), a następnie profesurę uczelnianą na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jest cenionym przewodnikiem po Ziemi Świętej, moderatorem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w diecezji tarnowskiej, moderatorem Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego w Tarnowie oraz inicjatorem i redaktorem naczelnym serii pomocy do pracy w grupach biblijnych Krąg biblijny. Wykaz publikacji oraz poszerzony biogram można przeczytać TUTAJ.

Marcin Majewski. W latach 1999-2004 studiował teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na studiach magisterskich, a w latach 2004-2008 kontynuował na tej samej uczelni studia z teologii biblijnej, broniąc w 2008 r. pracę doktorską: Mieszkanie Chwały. Teologia sanktuarium Izraela na pustyni. W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Pięcioksiąg odczytany na nowo: Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na powstanie Pięcioksięgu (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2018). Jest wykładowcą Pisma Świętego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem komentarza do Księgi Wyjścia: W stronę Ziemi Obiecanej. Komentarz do Księgi Wyjścia (Kraków: Wydawnictwo eSPe 2011). Prowadzi na swoim kanale YouTube niezwykle ciekawy cykl wykładów biblijnych: TUTAJ. Teksty książek i artykułów dostępne są na profilu Academia.edu.

Ks. Piotr Mierzwa. Po studiach filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu i przyjęciu święceń kapłańskich w 1982 r., pracował jako duszpasterz w parafiach archidiecezji przemyskiej. Odbył studia biblijne w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, gdzie uzyskał licencjat, a następnie obronił doktorat. Założyciel i wieloletni dyrektor drukarni i wydawnictwa „Bonus Liber” w Rzeszowie. Do 2022 r. pełnił funkcję kapelana portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Wielki miłośnik Ziemi Świętej, oddany posłudze oprowadzania grup pielgrzymkowych. Wieloletni wykładowca Biblii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz egzegezy Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.

Ks. Wojciech Radomski. Po studiach filozoficznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie i teologicznych w Papieskim Ateneum Regina Apostolorum w Rzymie przyjął święcenia kapłańskie w 2007 r. Studiował na Papieskim Uniwerytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii biblijnej na podstawie pracy poświęconej motywowi podstępu w narracji o Dawidzie (Inganni e raggiri nelle narrazione della storia di Davide) napisanej pod kierownictwem pani profesor Bruny Costacurty (2013). Pełnił funkcję prefekta w WSD w Rzeszowie (2014-2015), wikariusza w parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie (2015-2017), duszpasterza parafii hebrajskojęzycznych w Beer-Szewie i Hajfie w Izraelu (2017-2020), wikariusza w parafii pw. Judy Tadeusza w Rzeszowie (2020-2022). Przez kilka lat wykładał egzegezę Pisma Świętego w WSD w Rzeszowie (2014-2017; 2020-2022). W latach 2020-2022 kierował Studium Biblijnym Diecezji Rzeszowskiej. Od lutego 2023 r. pracuje jako wykładowca Pisma Świętego w Catholic Theological Institute w Port Moresby w Papui Nowej Gwinei.

Bartłomiej Sokal urodził się w Tarnogrodzie (1985), dorastał i podstawową edukację odbierał w Biłgoraju. Tam także złożył egzamin maturalny (2003). Odbył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 2008 r. obronił pracę magisterską pt. Powołanie Natanaela (J 1,45-51). Analiza egzegetyczno-teologiczna, a w 2013 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Uczniowie Zmartwychwstałego (J 20,1-29). Studium egzegetyczno-teologiczne. Obie prace powstały pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stefana Szymika MSF. Polem zainteresowań naukowych dra Sokala jest Ewangelia św. Jana oraz języki semickie. Jest współtłumaczem podręcznika Thomasa O. Lambdina, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 11; Lublin: Wydawnictwo KUL 2012). Przez wiele lat prowadził ogólnopolską stronę internetową Dzieła Biblijnego, na której można znaleźć większą część jego dorobku popularnonaukowego obejmującego niemal 300 artykułów dotyczących tematów biblijno-teologicznych. Od 2015 r. pracuje zawodowo jako kontroler ruchu lotniczego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na lotniskach Rzeszów oraz Lublin. W życiu prywatnym żonaty, ojciec trójki dzieci: Oliwki, Karola i Kuby.

Ks. Wojciech Węgrzyniak urodził się w 1973 r. Po studiach teologicznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1998 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest księdzem archidiecezji krakowskiej. Studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie uzyskał licencjat nauk biblijnych oraz w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie obronił doktorat. W 2020 r. uzyskał habilitację na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na podstawie rozprawy Psalm 83. Teksty – egzegeza – konteksty (Studia Biblica Lublinensia 19; Lublin: Wydawnictwo KUL 2019). Specjalizuje się w egzegezie Starego Testamentu, zwłaszcza Psalmów i Ksiąg Prorockich. Jest adiunktem w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Opublikował m.in.: Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Studia Biblica Lublinensia 10; Lublin: Wydawnictwo KUL 2014), Medytacje nad Ewangelią. Rok A.B.C” (Kraków 2013-2015), Codzienne inspiracje biblijne (Kraków 2014). Współpracuje z  Verbum VitaeCollectanea Theologica i Gościem Niedzielnym (gdzie prowadzi blog). Jest członkiem Rady Kapłańskiej i cenzorem archidiecezji krakowskiej, rekolekcjonistą, duszpasterzem przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie, moderatorem „Wspólnoty 120” i kręgów biblijnych. Jego hobby to wędrówki górskie i spotkania z ludźmi. Prowadzi stronę www.wegrzyniak.com. Teksty jego publikacji naukowych, książek i artykułów, dostępne są TUTAJ.

Michał Wilk to znany biblista krakowski, ale także ceniony redaktor, tłumacz i programista. Języki nowożytne studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, języki starożytne i biblistykę – na Pontificia Università Gregoriana i Sapienza Università di Roma, informatykę – na Politechnice Warszawskiej. Wykładowca greki i hebrajskiego oraz przedmiotów z pogranicza biblistyki i filologii klasycznej w seminarium Zakonu Pijarów w Krakowie, seminarium Redemptorystów w Tuchowie i na Studium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Dwukrotny stypendysta fundacji naukowej Renovabis (Niemcy). Od 2009 r. uczestniczy w projekcie digitalizacji starożytnych manuskryptów greckich Ancient Manuscripts (Boston). Należy do stowarzyszeń: Società Internazionale della Retorica Biblica e Semitica (Rzym) oraz International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Redaktor naczelny miesięcznika „Żywe Słowo”.